Aktualności

AC

Czym jest ubezpieczenie AC? Autocasco to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, które jest gwarantem wypłaty odszkodowania za szkodę, która powstała w wyniku wypadku, uszkodzenia czy kradzieży. Jaki jest zakres ochrony AC? Oczywiście, zależy to od wariantu ubezpieczenia, jakie wybraliśmy. Zależy to również od indywidualnych warunków towarzystwa ubezpieczeniowego. W ubezpieczeniu Autocasco ważnym rozróżnieniem jest szkoda całkowita i szkoda częściowa. Szkoda całkowita następuje wtedy, gdy pojazd uległ zniszczeniu w taki stopień, że nie jest opłacalna jego naprawa lub gdy koszta naprawy przekraczają wartość siedemdziesiąt procent wartości pojazdu. Suma wypłacanego odszkodowania nie może być sumą większą od wpłaconego całego ubezpieczenia AC. Szkoda częściowa jest wtedy, gdy uszkodzenie pojazdu nie przekracza siedemdziesięciu procent wartości rynkowej pojazdu w dniu, w którym powstała szkoda. Należy pamiętać, że w przypadku szkody całkowitej, jeżeli zostanie wypłacona całość wpłaconego ubezpieczenia, umowa z ubezpieczycielem ulega rozwiązaniu!