Aktualności

Nowe wytyczne dla zakładów ubezpieczeń

Komisja Nadzoru Finansowego we wtorek poinformowała, że jest w trakcie przygotowywania wytycznych dla ubezpieczycieli, które związane będą z likwidacją szkód komunikacyjnych. Określenie wytycznych jest konieczne, ponieważ stwierdzono nieprawidłowości. 
W komunikacie napisano, że projekt wytycznych będzie przekazany do publicznych konsultacji w najbliższym czasie. Zakłada się, że wytyczne zostaną wprowadzone przez podmioty nadzorowane do dnia 31 marca 2015 roku. 
Konieczność określenia wytycznych oraz zajęcia stanowiska przez Komisję Nadzoru Finansowego w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych z ubezpieczeń związana jest z nieprawidłowościami, które zauważono podczas kontroli zakładów ubezpieczeń. Nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim: niedotrzymywania terminów podczas wypłacania świadczeń, przyznawania świadczeń z uchybieniem zasady pełnego odszkodowania, a także uchybień w realizowaniu obowiązków informacyjnych podczas likwidacji szkód. 
Zauważono również przypadki niewłaściwej organizacji procesu likwidacji szkód. Procedury wewnętrzne zakładów ubezpieczeń były niejasne, niepełne oraz nieaktualne. 
Stwierdzono także, że nadzór i kontrola zakładów ubezpieczeń nad podmiotami zewnętrznymi, które wykonują na zlecenie zakładów czynności dotyczące likwidacji szkód, są niedostateczne.