Aktualności

OC obejmuje również rekompensatę zakrzywdę

Sąd Najwyższy uznał, że roszczenia z powodu naruszenia dóbr osobistych bliskich ofiar wypadków przysługują również w sprawach sprzed 2008 roku, kiedy to przepisy interpretowano inaczej. 
W czerwcu Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały, która dotyczyła tego, czy najbliższej osobie przysługuje zadośćuczynienie za śmierć ofiary wypadku, jeśli nastąpiła przed 3 sierpnia 2008 roku. Z opublikowanego uzasadnienia tej decyzji wynika, że bliscy ofiar, które zginęły przed tą datą, mają prawo do zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Świadczenie takie wchodzi w zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 
Wątpliwości pojawiły się w chwili nowelizacji kodeksu cywilnego, która weszła w życie 3 sierpnia 2008 roku. Do artykułu 446, który regulował odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzenia ciała bądź rozstroju zdrowia skutkującego śmiercią dopisano paragraf 4. Według niego sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, która wynikała ze śmierci bliskiej osoby.
Sprawa ta ma znaczenie nie tylko dla rodzin, ale także dla funkcjonowania rynku ubezpieczeń. Choć postanowienie Sądu Najwyższego wiąże się ze sprawami sprzed 3 sierpnia 2008 roku, to z uwagi na 20-letni okres przedawnienia roszczeń sprawia, że bliscy ofiar mają możliwość ich dochodzenia.