Aktualności

Odszkodowanie dla osoby poszkodowanej w wypadku

Jeśli osoba poszkodowana w wypadku odniosła na jego skutek obrażenia ciała, należy się jej grupa świadczeń z polisy OC sprawcy wypadku. Warto ubiegać się o nie, zwłaszcza gdy skutki wypadku okazały się długotrwałe i wpłynęły nie tylko na zdrowie poszkodowanego, ale pośrednio także na jego życie zawodowe.

Należą do nich:

  • zadośćuczynienie – czyli pieniądze wypłacane w rekompensacie za doznaną krzywdę;

  • odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów leczenia – w przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania innych komplikacji zdrowotnych na skutek wypadku, naprawienie szkody obejmuje wszystkie koszty związane z procesem leczenia i powrotu do zdrowia. Zobowiązany do naprawienia szkody powinien więc pokryć je na żądanie poszkodowanego;

  • koszt przygotowania do innego zawodu – w przypadku gdy poszkodowany w wypadku stał się inwalidą i nie jest zdolny do wykonywania dotychczasowego zawodu, należy mu się zwrot kosztów związanych przekwalifikowaniem;

  • renta – w przypadku, gdy poszkodowany na skutek wypadku utracił częściowo lub całkowicie zdolność do pracy, może on żądać renty od zobowiązanego do naprawienia szkody;

  • odszkodowanie w związku z utratą dochodów – naprawienie szkody obejmuje także straty, które poniósł poszkodowany na skutek wypadku, w tym także utratę dochodu.

Warto znać swoje prawa i po zdarzeniu ubiegać się o wypłatę wszystkich należnych świadczeń.