Aktualności

Poszkodowany = Konsument

W dniu 27 września br. zapadło ważne z punktu widzenia poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych orzeczenie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (sprawa o sygn. XVII AmA 35/12). SOKiK przyznał w ww. orzeczeniu poszkodowanym status konsumenta. W dotychczasowej praktyce zakładów ubezpieczeń konsumentami byli wyłącznie nabywcy polis  komunikacyjnych.

Stanowisko zaprezentowane przez Sąd pozwoli Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów na analizę stosowanych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych praktyk zakładów ubezpieczeń pod kątem naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Jeżeli w ocenie UOKiK praktyki te okażą się niezgodne z prawem i orzecznictwem, mogą być uznane za abuzywne (niedozwolone), a więc  kształtujące prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające jego interesy. Przykładem takiego niedozwolonego postanowienia może być zapis zawarty w umowie ubezpieczenia, który wyłącza odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkodę w sytuacji, gdy brak do tego podstaw w obowiązujących przepisach (omawiane orzeczenie dotyczyło zasad zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego).

UOKiK jest uprawniony do nakładania kar pieniężnych za stwierdzone naruszenie praw konsumentów (a więc także poszkodowanych), co w konsekwencji powinno przyczynić się do pełniejszej
zgodności procedur likwidacyjnych z prawem.

Dla naszych Klientów orzeczenie SOKiK z dnia 27 września br. oznacza poszerzenie katalogu uprawnień, których dochodzenie jest głównym priorytetem naszej Firmy.