Aktualności

Samochód zastępczy aż do chwili zakupu nowego pojazdu

W dniu 21 sierpnia Sąd Okręgowy w Suwałkach, w sprawie o sygn. akt I.Ca 232/13, orzekł, że odszkodowanie z tytułu niemożności korzystania z samochodu w okresie naprawy należy się za cały czas tej naprawy. Jedynie zawinione przez dochodzącego odszkodowania przedłużanie się czasu naprawy samochodu mogłoby uzasadniać ograniczenie wysokości tego
świadczenia.

W omawianej sprawie taksówkarz dochodził odszkodowania z tytułu utraconego zarobku wynikającego z konieczności naprawy jego samochodu po wypadku. Firma ubezpieczeniowa uznała, że uzasadnione jest przyznanie odszkodowania za 24-dniowe utracone wynagrodzenie. W rzeczywistości samochód naprawiany był aż 59 dni. Nie wynikało to jednak z zaniedbań taksówkarza, a innych czynników, zupełnie od niego niezależnych.

W ocenie Sądu Okręgowego naprawienia szkody wyrządzonej wskutek przestoju samochodu spowodowanego naprawą nie można żądać tylko w takim zakresie, w jakim zwłoka w dokonaniu naprawy byłaby zawiniona przez taksówkarza. Skoro nie ponosi on winy za zwłokę w naprawieniu samochodu, nie ma podstaw do ograniczenia wysokości należnego mu odszkodowania.

Jako podstawę wyroku Sąd wskazał art. 361 k.c., zgodnie z którym:
§ 1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.
§ 2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

W ocenie Sądu „Podkreślić trzeba, że przepis art. 361 § 1 k.c. nie stawia wymagania jakoby między zdarzeniem wyrządzającym szkodę a szkodą potrzebny był bezpośredni związek przyczynowy. Powyższy przepis mówi bowiem o normalnych, nie zaś o bezpośrednich następstwach działania lub zaniedbania, z którego wynikła szkoda. Zdaniem Sądu Okręgowego, nie wykracza poza granice normalnego związku przyczynowego szkoda, będąca następstwem tego, że naprawa samochodu przez zakład naprawczy, z którego usług powód korzystał, uległa poważnej zwłoce.”