Aktualności

Ubezpieczenia obowiązkowe

Jest taka grupa ubezpieczeń, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi musimy opłacić obowiązkowo. Przyczyną jest wyjątkowy charakter społeczny tej grupy ubezpieczeń – ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) zapewniają bowiem ochronę dóbr majątkowych i osobistych osób trzecich i to im wypłacane są odszkodowania w wyniku zajścia zdarzenia opisanego w umowie ubezpieczeniowej.

Które konkretne ubezpieczenia są obowiązkowe?

  • OC właścicieli pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w związku z ruchem tych pojazdów,

  • ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstw rolnych od pożarów i innych zdarzeń losowych,

  • OC odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,

  • OC z tytułu doradców podatkowych,

  • OC podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń,

  • OC adwokatów, notariuszy i radców prawnych.

Umowa ubezpieczenia w tych wypadkach jest obowiązkowa, a można ją zawrzeć z wybraną przez siebie firmą ubezpieczeniową.