Aktualności

Wymagane dokumenty

Jeśli przydarzył nam się wypadek, śmierć bliskiej osoby, czy też doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu musi być świadomi swoich praw odnośnie otrzymania odszkodowania. W celu pozytywnego rozpatrzenia naszego wniosku niezbędne okaże się zebranie potrzebnej dokumentacji.

Uszkodzenie ciała

Do podstawowych dokumentów należy przede wszystkim karta medyczna z daty wypadku oraz dokumentacja, która szczegółowo przedstawi dalsze etapy leczenia. Udzielona nam pomoc przez zespół pogotowia ratunkowego musi być również odnotowana na piśmie. Niezbędna będzie także karta informacyjna z leczenia szpitalnego. W niektórych przypadkach konieczne będzie również notatka Policji, oświadczenie świadków wypadku, ewentualny wyrok sądu. Aby odszkodowanie z PZU zostało nam przyznane warto zgromadzić również dowody o poniesionych przez nas kosztach lub stratach jakich doznaliśmy. Głównie mają tu znaczenie koszty rehabilitacji, leczenia, czy też utraconych zarobków.

Śmierć poszkodowanego

Podstawowym dokumentem jest akt zgonu poszkodowanego oraz dowody, które potwierdzają pokrewieństwo/powinowactwo ze zmarłymi. Dokumenty, które potwierdzą koszty poniesione w związku z pogrzebem. Niezbędny będzie także opis zmiany życiowej osoby najbliższej na skutek śmierci poszkodowanego. Bardzo potrzebne będą również pisma, które będą potwierdzały możliwości zarobkowe oraz majątkowe zmarłego. W takich przypadkach warto ukazać także poświadczenie jakie zatwierdzi przyczynę zgonu lub wyniki sekcji zwłok.