Analiza sprawy

Niesłuszny areszt – analiza Twojej sprawy 

Jeżeli w przeszłości został zastosowany wobec Ciebie areszt tymczasowy, a w świetle prawa był on niewątpliwie niesłuszny, to możesz dochodzić przed sądem roszczeń pieniężnych z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Sformułowanie „niewątpliwie” oznacza, że niesłuszność tymczasowego aresztowania nie budzi wątpliwości, a więc jego podstawą było np. niezachowanie zwykłej staranności w badaniu przesłanek jego zastosowania albo zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec osoby podejrzanej wyłącznie z powodu ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości, podczas gdy w tym czasie odbywała karę pozbawienia wolności orzeczoną w innej sprawie. Tak jak wskazuje to utrwalona już linia orzecznicza Sądu Najwyższego, za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie uznać należy co do zasady każde tymczasowe aresztowanie oskarżonego (podejrzanego), który ostatecznie, czyli prawomocnie został uniewinniony – niezależnie od podstawy prawnej wydanego wyroku.

 

Jednak w konkretnych przypadkach możliwe są do napotkania różne problemy praktyczne. Po pierwsze, Twoje roszczenia nie są nieograniczone w czasie. Sprawą należy zająć się jak najszybciej i sprawdzić czy nie doszło do ich przedawnienia. Ponadto, przed Sądem powinno się wykazać spełnienie przewidzianych prawem przesłanek, a także udowodnić powstałą szkodę czy krzywdę. Koniecznym jest również umiejętne oszacowanie wysokości dochodzonych roszczeń, gdyż sprawa raz rozstrzygnięta nie będzie mogła być więcej rozpatrywana przez Sąd. Stąd z jednej strony nie powinno domagać się kwot zawyżonych, gdyż może wiązać się to z niepotrzebnymi kosztami, jak również zbyt małych, niepokrywających w pełni powstałych strat. Ponadto w całym toczącym się postępowaniu trzeba dopilnować wszelkich formalności, gdyż ich nie dopełnienie może zaważyć na wyniku sprawy. Należy wiedzieć do jakiego Sądu, w jakim trybie, jakie pisma składać i na jakie informacje w nich zawarte zwracać szczególną uwagę.

 

Nasza firma całkowicie bezpłatnie podejmie się analizy stanu prawnego Twojej sprawy. Wskaże też, jakie dokumenty i informacje będą konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu. Od nas otrzymasz kompleksową poradę czy Twoje roszczenia są zasadne oraz czy należą Ci się z tego tytułu pieniądze w określonej wysokości.