Artykuły

Odszkodowanie za śmierć Grójec

Kiedy tracisz w wypadku bliską osobę, uzyskać możesz nie tylko odszkodowanie, ale również inne świadczenia, które nie wypełnią pustkę po osobie, jednak są w stanie choć na chwilę
ułatwić materialne funkcjonowanie. Pisaliśmy już o rencie, dziś chcielibyśmy omówić zasiłek pogrzebowy.

 

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy?

 

Zasiłek pogrzebowy może być przyznany członkowi rodziny zmarłego, ale nie tylko – może to być również dom opieki społecznej lub pracodawca, o ile to oni ponieśli koszty związane
z pogrzebem. Dodatkowe kryteria, które muszą być spełnione, żeby ubiegać się o tego rodzaju zasiłek, dotyczą zmarłego, który:

  •  przed śmiercią powinien być ubezpieczony (podlegał ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu), 
  • był emerytem lub rencistą, a w momencie śmierci pobierał z ZUS lub KRUS świadczenie, 
  • był osobą pobierającą zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, 
  • był osobą, która w dniu śmierci nie miała wprawdzie ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do ich uzyskania i pobierania.

Istnieje również możliwość ubiegania się o zasiłek kiedy zmarły nie był osobą ubezpieczoną, jednak w tej sytuacji należałoby udokumentować pobieranie przez niego świadczenia
rehabilitacyjnego, chorobowego lub macierzyńskiego.

 

Jak wysoki zasiłek? Jakie dokumenty?

 

O ile w kwestii odszkodowań za śmierć stawki wypłacanych kwot są zróżnicowane, o tyle w kwestii zasiłku pogrzebowego są one raczej stałe i ustalane odgórnie przez zakład
ubezpieczeń na okres 3 miesięcy w oparciu o przeciętne wynagrodzenie poprzedniego kwartału. Warto pamiętać, że ubiegać o zasiłek można się przez rok po zgonie – po upływie
tego czasu wnioski są odrzucane. Dokumenty, które należy złożyć, żeby otrzymać zasiłek, to:

  • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12; KRUS SR-26), 
  • skrócony odpis aktu zgonu, 
  • dokumenty stwierdzający stopień pokrewieństwo lub powinowactwa ze zmarłym 
  • oryginały lub kopie rachunków poniesionych kosztów pogrzebu. 

W kwestiach związanych z ubieganiem się o świadczenia po śmierci bliskich osób (odszkodowania, etc.) firma Casus pomaga od wielu lat. Działamy również na terenie Grójca.
Zapraszamy do kontaktu:(22) 828 13 12.