Kradzież pojazdu
Odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń z tytułu kradzieży pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Powszechną praktyką zakładów ubezpieczeń jest odmowa przyjmowania odpowiedzialności odszkodowawczej z zawartej umowy autocasco w przypadku kradzieży pojazdu będącego jej przedmiotem w okolicznościach, gdy pojazd ten był sprowadzony z zagranicy.

Zakłady ubezpieczeń – w trakcie prowadzonego postępowania likwidacyjnego – dochodzą do ustaleń, że umowa sprzedaży pojazdu (zawarta za granicą) jest sfałszowana.

Wówczas, na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco, które stanowią integralną część umowy ubezpieczenia dochodzi do wydania decyzji odmownej co do przyjęcia odpowiedzialności i wypłaty należnego odszkodowania.

Postępowania takie sprzeczne są zarówno z wolą ubezpieczonych, którzy zawierają umowy autocasco w dobrej wierze, jak i z przyjętą linią orzeczniczą Sądu Najwyższego, który wypowiedział się jednoznacznie w tej kwestii.

Jedyną możliwością wyegzekwowania swych należności przez poszkodowanych pozostaje droga sądowa.
Wszystkim ubezpieczonym, którzy zetknęli się z taką praktyką proponujemy pomoc prawną zarówno w trakcie likwidacji szkody, jak i przed sądem.
Przypomnieć należy, że roszczenia z tytułu kradzieży pojazdu przedawniają się z upływem trzech lat od powstania szkody.