Porady eksperta

Błąd medyczny – zgłoszenie roszczeń do Towarzystwa ubezpieczeń.

Każdy lekarz czy też placówka medyczna, ma obowiązek posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na wypadek spowodowania uszczerbku na zdrowiu w wyniku szeroko rozumianych błędów medycznych. Przed wystąpieniem na drogę sądową, zawsze należy zgłosić sprawę do Towarzystwa Ubezpieczeń. W przeciwnym wypadku, utracimy przed Sądem możliwość dochodzenia odsetek za zwłokę za czas postępowania likwidacyjnego.
Podmiot ubezpieczający szpital, przychodnię lub lekarza ma obowiązek prawny rozpatrzyć wniosek o wypłatę zadośćuczynienia, odszkodowania i renty w terminie 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. W przypadku, w którym wyślemy zgłoszenie niekompletne – nasz przeciwnik zobowiąże nas do jego uzupełnienia o np. dodatkową dokumentację medyczną, historię choroby itd. Z praktyki związanej z obsługą prawną błędów medycznych wynika, że merytoryczną decyzję w sprawie związanej ze zdarzeniem medycznym otrzymamy mniej więcej po 3, a czasami nawet 6 miesiącach. Związane jest to ze skomplikowanym charakterem roszczeń oraz koniecznością zasięgania opinii biegłych lekarzy przez Ubezpieczycieli. W przypadku w którym czas wydawania decyzji przekroczy ramy zdrowego rozsądku – przydatne może okazać się sporządzenie skargi do Rzecznika Ubezpieczonych lub Komisji Nadzoru Finansowego. Od wydanej decyzji, przysługuje prawo odwołania.
Postępowanie likwidacyjne przez ubezpieczycielem, niezależnie od ostatecznej decyzji w sprawie – nie wiąże się dla uprawnionego z żadnymi kosztami. Doświadczenie podpowiada jednak, że w ogromnej większości spraw o błąd medyczny, Towarzystwa Ubezpieczeń odmawiają przyjęcia odpowiedzialności cywilnej w sprawie. W takim przypadku, konieczne okazuje się skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego [Link].