Porady eksperta

Czy moje ubezpieczenie OC i AC jest ważne poza granicami kraju? Wybieram się na wakacje do Szwecji.

OC: Art. 25 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003
r.o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr
124, poz. 1152, z późn. zm.) stanowi:

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje, na
zasadzie wzajemności, również zdarzenia powstałe na terytoriach państw,
których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. W
przypadku tych zdarzeń ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych zapewnia zakres ochrony ubezpieczeniowej wymagany przez
prawo państwa, na terytorium którego doszło do zdarzenia, lub określony w
ustawie, w zależności od tego, który z tych zakresów jest szerszy.

Porozumienie Wielostronne jest to umowa zawarta między
biurami narodowymi z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz państw
stowarzyszonych, określająca wzajemne stosunki między biurami
narodowymi.

Stronami Porozumienia są: Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania,
Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia,
Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy,
Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

 

AC: W przypadku tego ubezpieczenia o zakresie
terytorialnym jego obowiązywania decydują indywidualnie poszczególne
towarzystwa ubezpieczeniowe, zawierając stosowne regulacje np. w
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Wobec powyższego, konieczne jest
skontaktowanie się z tym towarzystwem, w którym wykupiona jest polisa
AC.