Porady eksperta

Kodeks Dobrych Praktyk i Etyki firmy Casus w relacjach z Klientami …

I. Przed rozpoczęciem współpracy

1. Firma CASUS w celu pozyskiwania Klientów nie będzie prowadzić działań posiadających znamiona bezpośredniej akwizycji, oraz nie będzie pozyskiwać Klientów za pomocą zorganizowanej struktury pośredników. Jedyną drogą pozyskania Klientów będzie reklama pozwalająca osobom dochodzącym swoich roszczeń na dokonaniu swobodnego wyboru i podjęcia decyzji co do zatrudnienia firmy CASUS we własnej sprawie.
2. Zasady reprezentowania Klienta w dochodzeniu roszczeń określone będą wyłącznie w podpisanych przez Strony dokumentach: umowie oraz pełnomocnictwach. Kwestie nieuregulowane w w/w dokumentach określają przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Umowa powinna być sformułowana jednoznacznie i w sposób zrozumiały dla Klienta.
4. Umowa respektuje zasady równości stron i zawsze jest interpretowana na korzyść klienta.

5. Umowa powinna przede wszystkim zawierać:
a. pełne dane Stron
b. opis przedmiotu umowy
c. wysokość prowizji oraz zasady wynagrodzenia
d. warunki odstąpienia przez Strony od umowy
e. zasady przetwarzania danych osobowych

6. Firma CASUS udostępni Klientowi pełne i kompleksowe informacje na temat zasad i warunków współpracy.
7. Firma CASUS oświadcza, że osoby wskazane przez nią, do reprezentowania klienta przed sądami powszechnymi mają umocowanie prawne do prowadzenia tego rodzaju czynności.
8. Firma CASUS podejmie się reprezentowania Klienta, tylko wtedy, gdy uzna, iż jest w stanie wykonać wszystkie działania konieczne do uzyskania przez Klienta godziwego i uzasadnionego odszkodowania.

II. Zasady obowiązujące podczas dochodzenia odszkodowania

1. Wszystkie decyzje firmy CASUS, dotyczące reprezentowanego Klienta (w szczególności decyzje dotyczące ugód) będą podejmowane za zgodą i po konsultacji z Klientem.
2. CASUS, na wezwanie Klienta, będzie udostępniał mu wszystkie dokumenty dotyczące jego sprawy w godzinach pracy biura.
3. Należne Klientowi odszkodowanie będzie przekazywane do Klienta bez pośrednictwa firmy CASUS.
4. Wysokość ewentualnej opłaty, za odstąpienie przez Klienta od umowy lub wysokość kary umownej za zerwanie umowy z winy Klienta, spowodowane podaniem przez niego nieprawdy lub zatajeniem ważnych dla sprawy informacji, będzie rekompensować jedynie wkład pracy włożony do tego momentu przez pracowników firmy CASUS. Kara ta nie będzie przekraczać połowy miesięcznego minimalnego wynagrodzenia określonego w Monitorze Polskim. Dokładna kwota zostanie określona w umowie.

III. Pełna klarowność rozliczenia

1. CASUS będzie podejmować się reprezentowania Klientów bez względu na wysokość roszczeń.
2. Przed podpisaniem umowy Strony ustalą wysokość prowizji CASUS. Wysokość prowizji będzie ściśle określona w podpisanej umowie.

3. CASUS nie będzie pobierał od Klientów żadnych opłat (w tym zaliczek) przed zakończeniem postępowania.
4. Wysokość prowizji nie przekracza 20% odszkodowania.

5. W przypadku spraw dotyczących świadczeń rentowych wynagrodzenie firmy CASUS nie będzie przekraczać trzykrotności renty.
6. Wysokość prowizji będzie zawierać w sobie podatek VAT. Rozliczenie z klientem nastąpi po wystawieniu przez CASUS prawidłowej faktury VAT.