Porady eksperta

Służebność przesyłu. W jaki sposób dochodzić roszczeń ?

W związku z faktem, że służebność przesyłu została wprowadzona do polskiego systemu prawa cywilnego dopiero w 2008 roku, ogólnodostępne w Internecie informacje na temat sposobu dochodzenia przedmiotowych  roszczeń w Sądzie – w dalszym ciągu pozostawiają wiele do życzenia.  Wychodząc naprzeciw wielu zapytaniom, które otrzymujemy każdego dnia od właścicieli gruntów na których posadowione zostały urządzenia przesyłowe, postanowiliśmy przybliżyć na łamach portalu najistotniejsze kwestie związane z przedstawionym zagadnieniem.
Otóż postępowanie o ustanowienie służebności przesyłu należy do grupy postępowań nieprocesowych, wymienionych w art. 506-698 Kodeksu Postępowania Cywilnego.  Z powołanym faktem wiąże się szereg obowiązków oraz uprawnień procesowych. W pierwszej kolejności zwrócić należy uwagę, że wbrew obiegowej opinii, postępowanie Sądowe o ustalenie wysokości wynagrodzenia (często mylnie określanego odszkodowaniem) za posadowione na gruntach urządzenia przesyłowej, wszczynane jest na wniosek o ustanowienie służebności, a nie w  drodze pozwu o zapłatę. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie zawsze Sąd miejsca położenia spornej nieruchomości. Wszyscy współwłaścicieli muszą występować w postępowaniu łącznie, jednak nie ma przeszkód żeby byli reprezentowani przez jednego pełnomocnika. Niezmiernie istotnym jest, że postępowanie przed Sądem musi zostać poprzedzone próbą rozwiązania sporu z przedsiębiorstwem przesyłowym na drodze polubownej (np. poprzez przedsądowe wezwanie do zapłaty z 30 dniowym terminem na rozpatrzenie roszczeń). W przeciwnym wypadku, Sąd już na wstępnym etapie postępowania odrzuci nasz wniosek – nie badając nawet jego zasadności. Podkreślamy, że to na wnioskodawcy ciąży obowiązek wykazania wysokości należnego wynagrodzenia, dlatego we wniosku wszczynającym sprawę w ogromnej większości przypadków konieczne jest powołanie biegłego z zakresu geodezji oraz rzeczoznawcy majątkowego. Do pierwszego pisma do Sądu, załączyć należy również szereg dokumentów, których jednak nie sposób skatalogować z uwagi na bardzo odmienne stany faktyczne poszczególnych spraw. Na pewno należy załączyć dokumenty świadczące o naszym tytule prawnym do nieruchomości, mapy, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy itd. Szczegółowy wykaz załączonych dokumentów, zalecamy skonsultować z profesjonalnym pełnomocnikiem z uwagi na skomplikowany charakter roszczenia. Postępowanie przed Sądem pierwszej instancji w sprawie o ustanowienie służebności przesyłu trwa przeważnie od roku do dwóch lat oraz wiąże się z obowiązkiem ponoszenia kosztów sądowych. W jakim zakresie ? Na to pytanie odpowiadamy w kolejnym artykule [Link]
CASUS – Dochodzenie Roszczeń Ubezpieczeniowych