Porady eksperta

Ubezpieczenia, na co ZWRÓCIĆ UWAGĘ – NWW

Podpisując umowę ubezpieczenia NNW zwróć uwagę na:

  • wysokość sumy ubezpieczenia
  • niejednoznaczne i nieprecyzyjne postanowienia (umożliwiające ich dowolną interpretację, a tym samym umożliwiające jej dokonanie w sposób niekorzystny dla konsumenta), np. wyłączenie odpowiedzialności towarzystwa w razie nieszczęśliwego wypadku mającego miejsce w bezpośrednim następstwie uprawiania przez osobę ubezpieczoną niebezpiecznych sportów, takich jak sporty lotnicze, wspinaczkowe, motorowe i motorowodne (…). W konsekwencji ubezpieczony nie ma pewności, w jakim innym przypadku (tj. w razie uprawiania jakiego innego sportu) zakład może odmówić wypłaty odszkodowania lub realizacji określonego w umowie świadczenia.
  • zapisy umożliwiające ubezpieczycielowi samodzielną zmianę zakresu świadczeń i świadczeniodawcy, np. podmiotu leczniczego w przypadku ubezpieczeń medycznych. W rezultacie towarzystwo przyznaje sobie prawo do jednostronnego decydowania o warunkach ubezpieczenia w trakcie obowiązywania umowy.
  • wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela po ukończeniu przez konsumenta określonego wieku, mimo opłacanych nadal składek i zawartej umowy
  • obniżenia wysokości świadczenia z chwilą osiągnięcia określonego wieku przez ubezpieczonego
  • krótki termin na zawiadomienie ubezpieczyciela o zdarzeniu
  • ograniczanie wysokości wypłacanego odszkodowania konsumentom posiadającym kilka umów ubezpieczeń na życie
  • definicje zawarte w OWU niekiedy nie są tożsame z definicją powszechnie przyjętą, np. ogólne warunki ubezpieczenia turystycznego – wypadki związane z pracą za granicą nie są pokrywane. Jednak jeden z ubezpieczycieli w swojej definicji podaje, że pracą jest nie tylko wykonywanie czynności przynoszących korzyści finansowe, ale również wykonywanie czynności wymagających używania konkretnych, wymienionych w OWU, narzędzi. Ponieważ jednym z wymienionych tam narzędzi jest siekiera to może to oznaczać, że wypadek przy rąbaniu drewna do komina lub na ognisko będzie potraktowany jako praca i w związku z tym nie będzie objęty ubezpieczeniem; kolejny przykład to definicja trwałego uszczerbku na zdrowiu, przez który rozumie się jedynie utratę narządu („trwały uszczerbek na zdrowiu – określone w OWU trwałe uszkodzenie ciała Ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, polegające na całkowitej fizycznej utracie narządu lub organu”).
  • Pobyt w szpitalu – będący następstwem nieszczęśliwego wypadku pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, trwający nieprzerwanie, co najmniej …………. dni”
  • Szpital – znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działający zgodnie z prawem zakład opieki zdrowotnej lub w przypadku zaistnienia wypadku na terytorium kraju Unii Europejskiej – placówka odpowiadająca pojęciu szpitala według prawa danego państwa, którego zadaniem jest całodobowa opieka nad chorymi, ich leczenie, przeprowadzanie badań diagnostycznych wykonywanie zabiegów chirurgicznych w warunkach stacjonarnych, w specjalnie do tych celów przystosowanych pomieszczeniach, posiadających odpowiednią infrastrukturę i zatrudniający całodobowo zawodowy, wykwalifikowany personel pielęgniarski i przynajmniej jednego lekarza, utrzymujący stałe miejsca szpitalne dla pacjentów i prowadzący dla nich dzienne rejestry medyczne. W rozumieniu niniejszych OWU szpitalem nie jest dom opieki, hospicjum, ośrodek sanatoryjny, rehabilitacyjny lub wypoczynkowy;
  • wyłączenie z odpowiedzialności TU, gdy poszkodowany był pod wpływem alkoholu w trakcie zdarzenia (nie zawsze jest zapis, że pozostawanie pod wpływem alkoholu ma wpływ na zaistnienie zdarzenia)
  • 4. W przypadku wypłaty świadczenia z tytułu wypadku komunikacyjnego z odpowiedzialności UBEZPIECZYCIELA wyłączone są wypadki powstałe podczas jazdy na rowerze”- InterRisk
  • wyłączenie z odpowiedzialności TU, gdy poszkodowany poruszał się motocyklem o pojemności powyżej 50 cm3 ( „Wypłata nie zostanie dokonana, jeżeli inwalidztwo Ubezpieczonego powstało bezpośrednio lub pośrednio, całkowicie lub częściowo: h) w wyniku jazdy motocyklem o pojemności silnika powyżej 50 cm3” – Amplico)
  • wyłączenie z odpowiedzialności TU, gdy uszczerbek na zdrowiu jest mniejszy niż np. 50%
  • jeśli w trakcie jednego zdarzenia ubezpieczony dozna obrażeń kilku narządów (organów), TU wypłaca odszkodowanie tylko za najwyżej oceniony uszczerbek na zdrowiu („doznanie kilku rodzajów trwałego uszczerbku na zdrowiu. W takim wypadku MTU wypłaca świadczenie wyłącznie za ten uszczerbek, któremu przypisana jest najwyższa wartość procentowa – zgodnie z tabelą przedstawioną w § 46 pkt 2” – MTU)obniżanie odszkodowania za amortyzację części w zależności od wieku pojazdu („c) wypłata odszkodowania za części zamienne zakwalifikowane do wymiany uwzględnia ich amortyzację wg poniższych wskaźnik procentowych: Wiek pojazdu Procent amortyzacji Do 3 lat – 15%;3 do 5 lat – 30%; 5 do 8 lat – 40%; 8 lat – 50%”)
  • krótki termin na zawiadomienie ubezpieczyciela o zdarzeniu, ( „Ubezpieczający, Ubezpieczony, kierowca lub osoba przez nich upoważniona powinna niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zaistnienia szkody lub 24 godzin od kradzieży pojazdu, zgłosić (dokonać zawiadomienia) w formie pisemnej lub telefonicznie do centrum obsługi klienta informację o zaistniałej szkodzie” – Liberty Direct); ( „Osoba zgłaszająca roszczenie jest zobowiązana do powiadomienia Towarzystwa na piśmie o zdarzeniu ubezpieczeniowym stanowiącym podstawę wypłaty świadczeń w terminie 7 dni od dnia, w którym zdarzenie to nastąpiło, a w przypadku niemożliwości powiadomienia wynikłej ze stanu zdrowia osoby zgłaszającej roszczenie w terminie 7 dni od dnia ustania tej przeszkody.” – Amplico )
  • zapis o ograniczeniu odszkodowania o „do 30%”, jeżeli kierowca przekroczył przed wypadkiem dozwoloną prędkość o ponad 30 km/h.
  • Właściciel samochodu ma obowiązek dbania o sprawność systemów zabezpieczających. Z bezpośrednich zapisów OWU może wynikać obowiązek udowodnienia, że systemy będą sprawne. Tymczasem nikt nie wystawi nam zaświadczenia, że „alarm działa” a tym bardziej, że działał w chwili kradzieży. Na szczęście towarzystwo nie będzie mogło nam udowodnić, że nie działał. Sęk w tym, że według umowy obowiązek udowodnienia sprawności zabezpieczeń leży na właścicielu.
  • zapis informujący o nie działaniu ochrony kradzieżowej na terenie niektórych państw. („Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt. 1) i 2) obejmuje zdarzenia zaistniałe na terytorium Polski oraz Europy, natomiast ochrona ubezpieczeniowa w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt. 3) obejmuje zdarzenia zaistniałe na terytorium Polski i Europy z wyłączeniem Ukrainy i Białorusi.” – Liberty Direct)
  • pożar – działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu.
 • „kradzież z włamaniem – działanie polegające na bezprawnym zaborze w celu przywłaszczenia ubezpieczonego mienia z miejsca zamieszkania po usunięciu istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły fizycznej i przy użyciu podrobionych bądź dopasowanych kluczy lub innych narzędzi pod warunkiem, że ich użycie pozostawiło po sobie ślady uszkodzeń; za kradzież z włamaniem uważa się również otwarcie zabezpieczeń oryginalnym kluczem, który sprawca zdobył w wyniku dokonania kradzieży z włamaniem do innego pomieszczenia lub miejsca wymienionego w niniejszych OWU”