Porady eksperta

Wypadek spowodowany przez wspólnika spółki cywilnej

Wraz z dwoma kolegami prowadzę firmę w formie spółki
cywilnej. Niedawno mieliśmy wypadek. Kierowcą był jeden ze wspólników.
Pozostali doznali znacznych obrażeń ciała. Czy możemy wystąpić o
odszkodowanie?

Zgodnie z art. 822 § 1 Kodeksu cywilnego ubezpieczyciel
zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za
szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za
szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.
Na tle takiego
zapisu pojawiły się wątpliwości, czy w przypadku roszczeń
odszkodowawczych z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych za szkody na osobie za „osobę trzecią” może być
uznany małżonek sprawcy szkody, w sytuacji gdy pojazd jest objęty
ustawową małżeńską wspólnością majątkową? Analogiczne wątpliwości
dotyczyły wspólności majątkowej istniejącej pomiędzy wspólnikami spółki
cywilnej.

Wiążące stanowisko w tej sprawie zajął Sąd Najwyższy w uchwale 7
sędziów z dnia 7 lutego 2008 r., sygn. III CZP 115/07, gdzie
stwierdzono: „ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność gwarancyjną
wynikającą z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie
wyrządzone przez kierującego pojazdem, w tym także pasażerowi będącemu wraz z kierowcą współposiadaczem tego pojazdu”.

W sytuacji zatem, gdy sprawcą wypadku jest współposiadacz pojazdu,
np. małżonek czy wspólnik spółki cywilnej, inny współposiadacz (drugi
współmałżonek, inny wspólnik) jest uprawniony do zadośćuczynienia za
obrażenia ciała doznane w tym wypadku.

Powyższe uprawnienie przysługuje także właścicielowi pojazdu, który
oddał go w chwilowe posiadanie innej osobie, a ta spowodowała wypadek, w
wyniku którego właściciel doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju
zdrowia.

Jest Pan zatem wraz z kolegą uprawniony do zadośćuczynienia
pieniężnego za krzywdę będącą następstwem opisanego przez Pana wypadku.