Służebność przesyłu a odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu
Prawo służebności przesyłu reguluje sposób korzystania z nieruchomości na której znajdują się urządzenia przesyłowe na przyszłość. Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu, daje natomiast możliwość dochodzenia roszczeń przeciwko przedsiębiorstwu przesyłowemu dodatkowo o 10 lat wstecz!
Roszczenia te, pomimo iż wydają się tożsame, nie mogą być dochodzone w jednym postępowaniu Sądowym. Różne są również przepisy regulujące oba postępowania. W przypadku odszkodowania mamy do czynienia z klasycznym procesem,  zatem występują tu dwa podmioty, których interesy są sprzeczne. Opłata od takiego pozwu wynosi 5 % wartości dochodzonej kwoty. Służebność przesyłu to natomiast typowe postępowanie wnioskowe, a zatem nieprocesowe. Czysto teoretycznie, obie strony takiego postępowania mają wspólny interes w postaci uregulowania kwestii prawnej korzystania z gruntu na którym posadowione są urządzenia przesyłowe.  Wpis sądowy wynosi w tym przypadku 40 zł. W ramach tej procedury – Sąd niejednokrotnie działa z urzędu (np. dopuszcza dowody, świadków), co przy roszczeniu o odszkodowanie nie mogłoby mieć miejsca. Inne jest również ryzyko związane z ponoszeniem kosztów zastępstwa procesowego naszego przeciwnika w przypadku przegrania sprawy. W przypadku służebności ryzykujemy niespełna 300 zł, podczas gdy przy roszczeniu o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu opłata ta może być kilka lub nawet kilkunastokrotnie wyższa  i jest w pełni uzależniona od wartości przedmiotu sporu.
Z bogatego doświadczenia naszej Kancelarii Odszkodowań wynika, że w przypadku skomplikowanych roszczeń związanych z posadowionymi na gruntach urządzeniami przesyłowymi,  w pierwszej kolejności zaleca się złożyć wniosek o ustanowienie służebności przesyłu. Dopiero wtedy bowiem, nasz przeciwnik przedstawi posiadaną dokumentację związaną z daną linią przesyłową oraz swoje stanowisko procesowe. Od tego momentu, będziemy dysponować wiedzą, która umożliwi ze znacznym stopnień prawdopodobieństwem określić nasze szanse w postępowaniu o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu.
CASUS – Dochodzenie Roszczeń Ubezpieczeniowych