Służebność przesyłu. Z jakimi kosztami musisz liczyć się w Sądzie?
Sposób oraz tryb dochodzenia w sądzie roszczeń, związanych z posadowionymi na gruntach właścicielskich urządzeniami przesyłowymi, został opisany we wcześniejszym artykule [Link]. Nie ulega jednak żadnym wątpliwościom, że dla ogromnej większości  gospodarstw domowych, najistotniejszą kwestią związaną z dochodzeniem wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu pozostają koszty takiego postępowania. Wobec powyższego, przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące tego tematu.
Polskim wymiarem sprawiedliwości rządzi zasada odpłatności. Każde pismo wszczynające postępowanie, musi zostać stosownie opłacone aby Sąd nadał mu bieg. Jedynym odstępstwem od tej zasady jest instytucja zwolnienia od kosztów sądowych w całości lub w części, którą to jednak opisujemy w oddzielnym artykule [Link]. Wniosek o ustanowienie służebności trzeba zatem opłacić. Zgodnie z art. 23 ustawy z 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, opłata od wniosku wszczynającego postępowanie nieprocesowe jest stała i wynosi  40 złotych.  Dodatkowo płatna będzie opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Wstępny koszt związany z rozpoznaniem postępowania o ustanowienie służebności nie jest zatem wysoki. Z art. 520 Kodeksu Postępowania Cywilnego z 17 listopada 1964 roku, odnoszącego się do postępowania nieprocesowego, wynika jednak, że „każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie”. Z niepozornie brzmiącego przepisu, wynikają istotne dla właścicieli nieruchomości kwestie. Jak bowiem już wspominaliśmy, roszczenie w zakresie wysokości wynagrodzenia za służebność należy udowodnić. W postępowaniu, konieczne będzie zatem powołanie co najmniej jednego biegłego rzeczoznawcy majątkowego, a w ogromnej większości spraw Sąd wymaga również ekspertyzy biegłego geodety. Za każdą z tych opinii, aż do momentu rozstrzygnięcia postępowania zaliczkowo zapłacić musi Wnioskodawca. Zaliczka nie przekracza najczęściej wysokości 1.000 – 1.500 zł na każdy operat szacunkowy. Oczywiście nie jest to pełny koszt sporządzonych opinii. Ten zostanie rozliczony dopiero po przedłożeniu przez biegłego rachunku i zaakceptowania go przez Sąd. Koszt może wynieść nawet kilka tysięcy złotych za każdy z dokumentów. W ostatnim czasie utrwaliło się, iż to strona przegrywająca postępowanie o służebność przesyłu, musi ponieść koszty sporządzonych ekspertyz. Do tego dochodzą koszty zastępstwa procesowego w wysokości blisko 300 zł.
Reasumując – ryzyko finansowe w przypadku przegrania sprawy o ustanowienie służebności przesyłu tylko z pozoru jest niewysokie. To dlatego tak ważna jest dogłębna analiza sprawy, już na jej wstępnym etapie. Zachęcamy do przesyłania nam dokumentów [link], które zostaną poddane analizie naszych specjalistów. Ocenimy szanse Twojej sprawy oraz jeżeli będziemy w stanie ją wygrać – zaproponujemy uczciwe wynagrodzenie w całości uzależnione od sukcesu w postepowaniu.
CASUS – Dochodzenie Roszczeń Ubezpieczeniowych