Szkody na osobie

Czego nie dowiesz się od firmy ubezpieczeniowej?

 

  • nie ma znaczenia, czy ofiara wypadku była ubezpieczona, czy nie; odszkodowanie należy się jej bowiem z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (tzw. OC) sprawcy wypadku,

 

  • pasażerowi poszkodowanemu w wypadku należy się odszkodowanie nawet, jeśli jechał samochodem sprawcy,

 

  • dziecku do 13 roku życia – mimo, że wtargnęło na jezdnię powodując wypadek – należy się odszkodowanie, ponieważ według prawa nie ponosi ono odpowiedzialności za swoje czyny,

 

  • za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą:
   1 – przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego,
   2 – bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu mechanicznego,
   3 – podczas zatrzymania, postoju lub garażowania pojazdu.

Odszkodowanie w związku z uczestniczeniem w wypadku komunikacyjnym należy się, gdy:

  • byłeś kierowcą pojazdu, ale nie byłeś sprawcą wypadku,

 

  • byłeś pasażerem taxi, autobusu, busa, tramwaju, metra,

 

  • byłeś pasażerem pojazdu sprawcy wypadku, nawet jeżeli sprawca jest Twoim małżonkiem, krewnym bądź znajomym (z wyjątkiem tzw. przewozu z grzeczności),

 

  • byłeś rowerzystą lub pieszym potrąconym przez pojazd.

 

Nawet, jeśli sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenianie miał ważnego OC lub nie ustalono jego tożsamości, można dochodzić swoich praw. Gwarancją wypłaty odszkodowania jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Dowiedz się więcej o Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym >


Jak pomagamy?

Do naszych obowiązków należy prowadzenie postępowania, którego celem jest uzyskanie świadczeń odszkodowawczych na rzecz naszego Klienta. W ramach tego postępowania podejmujemy wszelkie niezbędne działania, od zebrania dokumentacji w sprawie i przedstawienia roszczeń do ostatecznego wypłacenia przez zakład ubezpieczeń odszkodowania, o jakie walczymy dla naszego Klienta.


Po ilu latach od dnia wypadku można dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia?

Możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych jest ograniczona w czasie. Terminy przedawnienia, w których można walczyć o swoje prawa, określa Kodeks cywilny.
Jeżeli masz wątpliwość, czy Twoja sprawa jest przedawniona, skontaktuj się z nami. Natychmiast ustalimy, czy możliwe jest dochodzenie roszczeń w Twojej sprawie. Pamiętaj, że co do zasady termin przedawnienia jest bardzo długi, bo może wynosić nawet 20 lat.

Dowiedz się więcej o terminach przedawnienia >


Czas trwania postępowania.

Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty zadośćuczynienia lub odszkodowania w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Jeżeli jednak w tym okresie nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, wówczas świadczenie powinno być wypłacone w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia tych okoliczności. Nie oznacza to jednak, iż zakład ubezpieczeń może bezterminowo przedłużać postępowanie, usprawiedliwiając to koniecznością dokonania stosownych ustaleń. Ciąży na nim bowiem obowiązek dochowania należytej staranności, która – z uwagi na zawodowy charakter jego działalności – oznacza sprawne, profesjonalne i szybkie działanie.
Niezależnie od powyższego poszkodowany ma prawo żądać wypłacenia na jego rzecz zadośćuczynienia lub odszkodowania w wysokości bezspornej, jeżeli tylko zakład ubezpieczeń nie podważa swej odpowiedzialności, a potrzebuje jedynie czasu na ustalenie zakresu szkody celem ustalenia ostatecznej wysokości świadczeń, jakie przyzna osobie uprawnionej. Zakład ubezpieczeń wypłaca wówczas bezsporną część świadczenia w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody.

 

Na długość trwania postępowania odszkodowawczego, niezależnie od nakazu wynikającego z przepisów, ogromny wpływ ma kwestia należytego udowodnienia swoich roszczeń. Niezwykle istotne jest zatem, aby zebrać jak najwięcej dowodów na okoliczności, z których wywodzi się swoje roszczenia. Nasz Klient może w każdej chwili liczyć na pełne i profesjonalne wsparcie w tej kwestii. Na każdym etapie postępowania wskazujemy, jakie dokumenty są potrzebne w sprawie, oraz pomagamy w ich uzyskaniu i zebraniu.