(22) 828 13 12
Skontaktuj się z nami koniecznie,
to nic nie kosztuje!
Szkody majątkowe
Odszkodowania za słupy i rury

Ubezpieczenia, na co zwrócić uwagę - NWW

Podpisując umowę ubezpieczenia NNW zwróć uwagę na:

 • wysokość sumy ubezpieczenia

 • niejednoznaczne i nieprecyzyjne postanowienia (umożliwiające ich dowolną interpretację, a tym samym umożliwiające jej dokonanie w sposób niekorzystny dla konsumenta), np. wyłączenie odpowiedzialności towarzystwa w razie nieszczęśliwego wypadku mającego miejsce w bezpośrednim następstwie uprawiania przez osobę ubezpieczoną niebezpiecznych sportów, takich jak sporty lotnicze, wspinaczkowe, motorowe i motorowodne (…). W konsekwencji ubezpieczony nie ma pewności, w jakim innym przypadku (tj. w razie uprawiania jakiego innego sportu) zakład może odmówić wypłaty odszkodowania lub realizacji określonego w umowie świadczenia.

 • zapisy umożliwiające ubezpieczycielowi samodzielną zmianę zakresu świadczeń i świadczeniodawcy, np. podmiotu leczniczego w przypadku ubezpieczeń medycznych. W rezultacie towarzystwo przyznaje sobie prawo do jednostronnego decydowania o warunkach ubezpieczenia w trakcie obowiązywania umowy.

 • wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela po ukończeniu przez konsumenta określonego wieku, mimo opłacanych nadal składek i zawartej umowy

 • obniżenia wysokości świadczenia z chwilą osiągnięcia określonego wieku przez ubezpieczonego

 • krótki termin na zawiadomienie ubezpieczyciela o zdarzeniu

 • ograniczanie wysokości wypłacanego odszkodowania konsumentom posiadającym kilka umów ubezpieczeń na życie

 • definicje zawarte w OWU niekiedy nie są tożsame z definicją powszechnie przyjętą, np. ogólne warunki ubezpieczenia turystycznego - wypadki związane z pracą za granicą nie są pokrywane. Jednak jeden z ubezpieczycieli w swojej definicji podaje, że pracą jest nie tylko wykonywanie czynności przynoszących korzyści finansowe, ale również wykonywanie czynności wymagających używania konkretnych, wymienionych w OWU, narzędzi. Ponieważ jednym z wymienionych tam narzędzi jest siekiera to może to oznaczać, że wypadek przy rąbaniu drewna do komina lub na ognisko będzie potraktowany jako praca i w związku z tym nie będzie objęty ubezpieczeniem; kolejny przykład to definicja trwałego uszczerbku na zdrowiu, przez który rozumie się jedynie utratę narządu („trwały uszczerbek na zdrowiu – określone w OWU trwałe uszkodzenie ciała Ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, polegające na całkowitej fizycznej utracie narządu lub organu”).

 • Pobyt w szpitalu – będący następstwem nieszczęśliwego wypadku pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, trwający nieprzerwanie, co najmniej ….......... dni”

 • Szpital – znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działający zgodnie z prawem zakład opieki zdrowotnej lub w przypadku zaistnienia wypadku na terytorium kraju Unii Europejskiej – placówka odpowiadająca pojęciu szpitala według prawa danego państwa, którego zadaniem jest całodobowa opieka nad chorymi, ich leczenie, przeprowadzanie badań diagnostycznych wykonywanie zabiegów chirurgicznych w warunkach stacjonarnych, w specjalnie do tych celów przystosowanych pomieszczeniach, posiadających odpowiednią infrastrukturę i zatrudniający całodobowo zawodowy, wykwalifikowany personel pielęgniarski i przynajmniej jednego lekarza, utrzymujący stałe miejsca szpitalne dla pacjentów i prowadzący dla nich dzienne rejestry medyczne. W rozumieniu niniejszych OWU szpitalem nie jest dom opieki, hospicjum, ośrodek sanatoryjny, rehabilitacyjny lub wypoczynkowy;

 • wyłączenie z odpowiedzialności TU, gdy poszkodowany był pod wpływem alkoholu w trakcie zdarzenia (nie zawsze jest zapis, że pozostawanie pod wpływem alkoholu ma wpływ na zaistnienie zdarzenia)

 • 4. W przypadku wypłaty świadczenia z tytułu wypadku komunikacyjnego z odpowiedzialności UBEZPIECZYCIELA wyłączone są wypadki powstałe podczas jazdy na rowerze”- InterRisk

 • wyłączenie z odpowiedzialności TU, gdy poszkodowany poruszał się motocyklem o pojemności powyżej 50 cm3 ( „Wypłata nie zostanie dokonana, jeżeli inwalidztwo Ubezpieczonego powstało bezpośrednio lub pośrednio, całkowicie lub częściowo: h) w wyniku jazdy motocyklem o pojemności silnika powyżej 50 cm3” - Amplico)

 • wyłączenie z odpowiedzialności TU, gdy uszczerbek na zdrowiu jest mniejszy niż np. 50%

 • jeśli w trakcie jednego zdarzenia ubezpieczony dozna obrażeń kilku narządów (organów), TU wypłaca odszkodowanie tylko za najwyżej oceniony uszczerbek na zdrowiu („doznanie kilku rodzajów trwałego uszczerbku na zdrowiu. W takim wypadku MTU wypłaca świadczenie wyłącznie za ten uszczerbek, któremu przypisana jest najwyższa wartość procentowa - zgodnie z tabelą przedstawioną w § 46 pkt 2” - MTU)obniżanie odszkodowania za amortyzację części w zależności od wieku pojazdu („c) wypłata odszkodowania za części zamienne zakwalifikowane do wymiany uwzględnia ich amortyzację wg poniższych wskaźnik procentowych: Wiek pojazdu Procent amortyzacji Do 3 lat – 15%;3 do 5 lat – 30%; 5 do 8 lat – 40%; 8 lat – 50%”)

 • krótki termin na zawiadomienie ubezpieczyciela o zdarzeniu, ( „Ubezpieczający, Ubezpieczony, kierowca lub osoba przez nich upoważniona powinna niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zaistnienia szkody lub 24 godzin od kradzieży pojazdu, zgłosić (dokonać zawiadomienia) w formie pisemnej lub telefonicznie do centrum obsługi klienta informację o zaistniałej szkodzie” - Liberty Direct); ( „Osoba zgłaszająca roszczenie jest zobowiązana do powiadomienia Towarzystwa na piśmie o zdarzeniu ubezpieczeniowym stanowiącym podstawę wypłaty świadczeń w terminie 7 dni od dnia, w którym zdarzenie to nastąpiło, a w przypadku niemożliwości powiadomienia wynikłej ze stanu zdrowia osoby zgłaszającej roszczenie w terminie 7 dni od dnia ustania tej przeszkody.” - Amplico )

 • zapis o ograniczeniu odszkodowania o "do 30%", jeżeli kierowca przekroczył przed wypadkiem dozwoloną prędkość o ponad 30 km/h.

 • Właściciel samochodu ma obowiązek dbania o sprawność systemów zabezpieczających. Z bezpośrednich zapisów OWU może wynikać obowiązek udowodnienia, że systemy będą sprawne. Tymczasem nikt nie wystawi nam zaświadczenia, że "alarm działa" a tym bardziej, że działał w chwili kradzieży. Na szczęście towarzystwo nie będzie mogło nam udowodnić, że nie działał. Sęk w tym, że według umowy obowiązek udowodnienia sprawności zabezpieczeń leży na właścicielu.

 • zapis informujący o nie działaniu ochrony kradzieżowej na terenie niektórych państw. („Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt. 1) i 2) obejmuje zdarzenia zaistniałe na terytorium Polski oraz Europy, natomiast ochrona ubezpieczeniowa w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt. 3) obejmuje zdarzenia zaistniałe na terytorium Polski i Europy z wyłączeniem Ukrainy i Białorusi.” - Liberty Direct)

 • pożar – działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu.

 • „kradzież z włamaniem – działanie polegające na bezprawnym zaborze w celu przywłaszczenia ubezpieczonego mienia z miejsca zamieszkania po usunięciu istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły fizycznej i przy użyciu podrobionych bądź dopasowanych kluczy lub innych narzędzi pod warunkiem, że ich użycie pozostawiło po sobie ślady uszkodzeń; za kradzież z włamaniem uważa się również otwarcie zabezpieczeń oryginalnym kluczem, który sprawca zdobył w wyniku dokonania kradzieży z włamaniem do innego pomieszczenia lub miejsca wymienionego w niniejszych OWU”

  MENU
  Porady
  EKSPERTA


  Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie napisz do nas. Nasi ekspeci odpowiedzą najszybciej jak to możliwe.
  Co z odszkodowaniem za wypadek spowodowany przez kierowcę samochodu zarejestrowanego za granicą?


  Poniżej kilka wskazówek, jakie czynności należy podjąć, aby móc uzyskać należne świadczenia w sytuacji spowodowania wypadku przez kierowcę samochodu, który nie jest zarejestrow... czytaj więcej +
  Opieka na poszkodowanym przez osoby bliskie


  Czy opieka nad osobą poszkodowaną w wypadku może być udzielana przez najbliższych tej osoby, czy konieczne jest korzystanie z usług osób trzecich (obcych)? Opieka ta może być ... czytaj więcej +
  Czy moje ubezpieczenie OC i AC jest ważne poza granicami kraju? Wybieram się na wakacje do Szwecji....


  OC: Art. 25 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpiec... czytaj więcej +
  Wypadek spowodowany przez wspólnika spółki cywilnej


  Wraz z dwoma kolegami prowadzę firmę w formie spółki cywilnej. Niedawno mieliśmy wypadek. Kierowcą był jeden ze wspólników. Pozostali doznali znacznych obrażeń ciała. Czy możem... czytaj więcej +
  Utrata bliskiej osoby przed 3 sierpnia 2008 r.


  Niedawno znajomy powiedział mi, że mogę wnosić o odszkodowanie za cierpienie po śmierci mojej siostry, która zginęła w wypadku samochodowym w 2007 r. Czy to prawda? Tak, jest ... czytaj więcej +
  Kto odpowiada za przewrócone drzewo?


  Moja siostra uległa wypadkowi na skutek przewrócenia się drzewa na jej samochód. Była to droga krajowa. O ile mi wiadomo jej zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i A... czytaj więcej +
  Odszkodowanie za wynajem samochodu zastępczego


  „Zakład ubezpieczeń nie chce mi zwrócić pieniędzy, które wydałem na auto zastępcze. Mój samochód został uszkodzony w trakcie wypadku. Jakie przysługują mi prawa?” Stanowisko z... czytaj więcej +
  Upadek na basenie


  „Czy to prawda, że mogę dochodzić odszkodowania za złamanie nogi po tym jak upadłam na basenie?” Szanowna Pani, oczywiście także upadek „na basenie” może stanowić podstawę docho... czytaj więcej +
  Nieustalony sprawca wypadku sprzed 20 lat


  „Czy to prawda, że mogę żądać odszkodowania za wypadek, który miał miejsce 16 lat temu, ale nadal Policja nie ustaliła, kto spowodował ten wypadek?” Tak, przysługuje takie pra... czytaj więcej +
  Czy utrata w wypadku bliskiej osoby stanowi dobro osobiste?


  Odpowiedź na postawione pytanie jest twierdząca. Zgodnie z art. 448 k.c.: W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, od... czytaj więcej +
  Masz pytania?
  ZAPYTAJ EKSPERTA
  Biuro firmy CASUS
  W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną uprzejmie prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań w naszym biurze. Biuro firmy CASUS zlokalizowane jest w centrum Warszawy, przy ulicy Kopernika 30 lok.506, w kamienicy na piątym piętrze (w budynku z...
  zobacz więcej
  Adres: ul. Kopernika 30/506
  00-336 Warszawa
  Telefony: (22) 828 13 12
  (22) 828 13 11
  502 421 977
  603 065 111
  Fax: (22) 827 70 79
  Email: biuro@casus.biz
  NIP: 525 228 40 11
  REGON: 015621377