Szkody pożarowe
Zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r.– o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zwolnienia takiego, może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Z praktyki wynika, że do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, które można ściągnąć z naszego portalu.
[Link:http://www.bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/sprawy_cywilne/zalacznik_do_rozporzadzenia_ministra_sprawiedliwosci_z_dn_26_lutego_2014.pdf].
O zasadności wniosku decyduje Sąd lub referendarz sądowy postanowieniem, na które przysługuje zażalenie. Jeżeli strona zostanie zwolniona od kosztów sądowych w całości, to nie uiszcza opłat sądowych i nie ponosi wydatków, które obciążają tymczasowo Skarb Państwa. Częściowe zwolnienie od kosztów może polegać natomiast na zwolnieniu od poniesienia albo ułamkowej lub procentowej ich części, albo określonej ich kwoty, albo niektórych opłat lub wydatków. Może też polegać na przyznaniu zwolnienia co do pewnej części roszczenia lub co do niektórych roszczeń dochodzonych łącznie.
Podkreślić należy, że zwolnienie od kosztów sądowych w całości czy też w części – nie zwalnia strony, która przegra postępowanie od obowiązku zwrotu kosztów procesu swojemu przeciwnikowi, o czym każdy profesjonalny pełnomocnik powinien poinformować swojego Klienta przed wytoczeniem powództwa.
CASUS – Dochodzenie Roszczeń Ubezpieczeniowych