(22) 828 13 12
Skontaktuj się z nami koniecznie,
to nic nie kosztuje!
Szkody na Osobie
Śmierć osoby bliskiej

Dochodzenie roszczeń z tytułu błędu medycznego przed Komisją

Od 1 stycznia 2012 r., na skutek nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku (Dz.U. z 2012 poz. 159), rozpoczęły działalność Wojewódzkie Komisje do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Celem postępowania przed Wojewódzką Komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne. 

Zdarzeniem medycznym jest zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

 1. diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
 2. leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
 3. zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Komisje Wojewódzkie działają w składzie 16 osobowym. Siedziby Komisji Wojewódzkich mieszczą się w tych samych miastach, co urzędy wojewódzkie tj. w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.
Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego wnosi się do Wojewódzkiej Komisji właściwej ze względu na siedzibę szpitala w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.

Co jest bardzo ważne, nie są rozpatrywane wnioski dotyczące zdarzeń medycznych mających miejsce przed 1 stycznia 2012 r. !!!
Z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego mogą wystąpić pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo spadkobiercy pacjenta w przypadku jego śmierci.
Wniosek powinien zawierać dane pacjenta (imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL albo serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, albo imiona i nazwiska wszystkich spadkobierców wraz ze wskazaniem, który ze spadkobierców reprezentuje pozostałych w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją) adres do doręczeń, dane podmiotu leczniczego prowadzącego szpital (firmę, adres siedziby oraz adres szpitala), uzasadnienie wniosku zawierające uprawdopodobnienie zdarzenia, którego następstwem było zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta oraz szkody majątkowej lub niemajątkowej, wskazanie, czy przedmiotem wniosku jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta, propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia, nie wyższą niż maksymalna wysokość świadczenia (odszkodowania i zadośćuczynienia) w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia, która w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych objętych ochroną ubezpieczeniową, wynosi 1.200.000,00 zł, z tym że w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta wynosi 100.000,00 zł, a w przypadku śmierci pacjenta 300.000,00 zł w odniesieniu do jednego pacjenta, załączenie dowodów uprawdopodabniających okoliczności wskazane we wniosku, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku śmierci pacjenta, pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej jednego z nich oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty za złożenie wniosku w wysokości 200,00 zł. Komisja może dodatkowo wezwać do złożenia wyjaśnień uczestników postępowania, tj. pacjenta, kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital oraz ubezpieczyciela, ale także inne osoby, zarówno pracujące w tym czasie w szpitalu jak i wskazane we wniosku, a mogące posiadać informacje istotne dla prowadzonego postępowania. Komisja może również żądać dokumentacji prowadzonej przez podmiot prowadzący szpital, w tym dokumentacji medycznej, czy przeprowadzać postępowanie wyjaśniające, dokonywać wizytacji pomieszczeń i urządzeń szpitala. Może też zasięgać opinii lekarza w danej dziedzinie medycyny.

Podmiot składający wniosek może wycofać wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego do dnia wydania orzeczenia w wyniku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Postępowanie przed Komisją jest stosunkowo tanie. Opłata od wniosku o rozpoznanie sprawy nie jest uzależniona od wysokości dochodzonego roszczenia i wynosi zawsze 200 złotych. Koszty postępowania, ustalone przez Wojewódzką Komisją w orzeczeniu, ponosi:

 1. podmiot składający wniosek - w przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego;
 2. podmiot leczniczy prowadzący szpital - w przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym;
 3. ubezpieczyciel szpitala – w przypadku nie przedstawienia propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia.

W omawianym postępowaniu mamy złagodzony ciężar dowodowy, którego rozkład jest znacznie korzystniejszy dla poszkodowanego. Zasadniczo to lekarz czy szpital w większym stopniu muszą wykazać wszelkie okoliczności zwalniające z odpowiedzialności, co jest związane z brakiem posiadania przez poszkodowanego specjalistycznej wiedzy medycznej. 

Roszczenie do Komisji można zgłosić w ciągu 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym wystąpiło zdarzenie.
 
Okolicznością bardzo istotną jest fakt, iż dochodzenie roszczeń przed Wojewódzką Komisją jest niezależne od postępowania sądowego. Postępowanie przed Wojewódzką Komisją zawiesza się w przypadku toczącego się w związku z tym samym zdarzeniem postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny lub postępowania karnego w sprawie o przestępstwo, natomiast nie wszczyna się, a wszczęte umarza w przypadku, gdy w związku z tym samym zdarzeniem prawomocnie osądzono sprawę o odszkodowanie lub zadośćuczynienie pieniężne albo toczy się postępowanie cywilne w tej sprawie.  W przypadku zakończenia postępowania, o którym mowa w pkt 1, postępowanie przed Wojewódzką Komisją podejmuje się z urzędu.

W praktyce znacznie bezpieczniej jest w pierwszej kolejności dochodzić roszczeń przed Wojewódzką Komisją, gdyż często osobom pokrzywdzonym udaje się uzyskać bezsporną część świadczenia. Znacznie łatwiej jest ponadto, ze względu również na autorytet osób, które orzekają w Komisjach, wpływać na ewentualną opinię biegłych w sprawie przed sądem. 

  MENU
  Porady
  EKSPERTA


  Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie napisz do nas. Nasi ekspeci odpowiedzą najszybciej jak to możliwe.
  Co z odszkodowaniem za wypadek spowodowany przez kierowcę samochodu zarejestrowanego za granicą?


  Poniżej kilka wskazówek, jakie czynności należy podjąć, aby móc uzyskać należne świadczenia w sytuacji spowodowania wypadku przez kierowcę samochodu, który nie jest zarejestrow... czytaj więcej +
  Opieka na poszkodowanym przez osoby bliskie


  Czy opieka nad osobą poszkodowaną w wypadku może być udzielana przez najbliższych tej osoby, czy konieczne jest korzystanie z usług osób trzecich (obcych)? Opieka ta może być ... czytaj więcej +
  Czy moje ubezpieczenie OC i AC jest ważne poza granicami kraju? Wybieram się na wakacje do Szwecji....


  OC: Art. 25 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpiec... czytaj więcej +
  Wypadek spowodowany przez wspólnika spółki cywilnej


  Wraz z dwoma kolegami prowadzę firmę w formie spółki cywilnej. Niedawno mieliśmy wypadek. Kierowcą był jeden ze wspólników. Pozostali doznali znacznych obrażeń ciała. Czy możem... czytaj więcej +
  Utrata bliskiej osoby przed 3 sierpnia 2008 r.


  Niedawno znajomy powiedział mi, że mogę wnosić o odszkodowanie za cierpienie po śmierci mojej siostry, która zginęła w wypadku samochodowym w 2007 r. Czy to prawda? Tak, jest ... czytaj więcej +
  Kto odpowiada za przewrócone drzewo?


  Moja siostra uległa wypadkowi na skutek przewrócenia się drzewa na jej samochód. Była to droga krajowa. O ile mi wiadomo jej zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i A... czytaj więcej +
  Odszkodowanie za wynajem samochodu zastępczego


  „Zakład ubezpieczeń nie chce mi zwrócić pieniędzy, które wydałem na auto zastępcze. Mój samochód został uszkodzony w trakcie wypadku. Jakie przysługują mi prawa?” Stanowisko z... czytaj więcej +
  Upadek na basenie


  „Czy to prawda, że mogę dochodzić odszkodowania za złamanie nogi po tym jak upadłam na basenie?” Szanowna Pani, oczywiście także upadek „na basenie” może stanowić podstawę docho... czytaj więcej +
  Nieustalony sprawca wypadku sprzed 20 lat


  „Czy to prawda, że mogę żądać odszkodowania za wypadek, który miał miejsce 16 lat temu, ale nadal Policja nie ustaliła, kto spowodował ten wypadek?” Tak, przysługuje takie pra... czytaj więcej +
  Czy utrata w wypadku bliskiej osoby stanowi dobro osobiste?


  Odpowiedź na postawione pytanie jest twierdząca. Zgodnie z art. 448 k.c.: W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, od... czytaj więcej +
  Masz pytania?
  ZAPYTAJ EKSPERTA
  Biuro firmy CASUS
  W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną uprzejmie prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań w naszym biurze. Biuro firmy CASUS zlokalizowane jest w centrum Warszawy, przy ulicy Kopernika 30 lok.506, w kamienicy na piątym piętrze (w budynku z...
  zobacz więcej
  Adres: ul. Kopernika 30/506
  00-336 Warszawa
  Telefony: (22) 828 13 12
  (22) 828 13 11
  502 421 977
  603 065 111
  Fax: (22) 827 70 79
  Email: biuro@casus.biz
  NIP: 525 228 40 11
  REGON: 015621377